Evropská unie

ADMP

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Evropský sociální fond - zaměstnanostIdentifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249

Projekt PADMÉ byl ukončen

Projekt PADMÉ realizovala Asociace mentoringových dobrovolnických programů od 1.11.2016 do 31.10.2018 za finanční podpory ESF v rámci OP Zaměstnanost (MPSV ČR).   

V rámci projektu jsme vytvořili (po technické a personální stránce) metodické centrum Asociace dobrovolnických programů. Vzniklo prostředí pro sdílení informací a setkávání, pro vzdělávání a získávání nové kvalifikace členů, pro jejich systematickou metodickou podporu, pro rozšiřování členské základny a její odborný růst (audity a jejich evaluace). Došlo k všestranné profesionalizaci Asociace, která ji posunula na vyšší úroveň, což se i formálně projevilo v závěru projektu. Asociace se změnila na Národní asociaci dobrovolnictví, která bude vytvářet síť plně funkčních krajských center podporujících dobrovolnictví v daných regionech. K tomuto masivnímu síťování na profesionální úrovni projekt PADME výrazně dopomohl. 

V rámci projektu proběhly 4 náborové minikonference (Pardubice, 27.4.2017, Karlovy Vary, 2.10.2017,  Horní Benešov, 7.10.2017, Kynšperk,  12.3.2018). Asociace se rozrostla o 3 nové členy (Instand Karlovy Vary, Dobro volně Štětí, Spolek nad Ploučnicí). Tyto organizace získaly systematickou konzultační podporu pro zavádění programu Pět P (KA2).  Asociace realizovala   prezentační konferenci ( 20. – 21.6.2018, Liberec),  vytvořila své webové stránky  (www.admp.cz), napsala  20 zpráv a  článků, vznikl FB účet (KA3). Proběhlo 12 auditů členských organizací a byl vytvořen a publikován Manuál dobrovolnického mentoringového programu Pět P (KA4). Uskutečnily  se 2 běhy vzdělávacího programu Management dobrovolnictví II (Sloup v Čechách 20.-22.11.2017, Praha 11.-13.6.2018), dalších 5 školících dnů (Sedlec, 24.-25.11.2016, Praha, 23.5.2017, Praha, 12-13.4.2018) bylo věnováno genger problematice v dobrovolnictví, implementaci programu Pět P, přípravě na audit, metodám vyhodnocování činnosti organizací atd.  Dílčí bloková školení probíhala v rámci 4 členských setkání. 19 účastnic projektu přesáhlo bagatelní podporu, 17 úspěšně složilo kvalifikační zkoušku Koordinátor dobrovolníků akreditovanou MŠMT a získalo  tak novou kvalifikaci (KA5). Byl vytvořen online systém sběru a vyhodnocení získaných dat z auditů organizací, byla zpracovaná a publikována závěrečná zpráva Kvalita mentoringového programu Pět P v ČR, Mentoring – o to jde!(KA 6).