Evropská unie

ADMP

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Identifikace projektu

Dobrovolnictví a občanská společnost 2022 (ukončeno)

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Úřad vlády ČR
Popis projektu a jeho stručný obsah:

Hlavní aktivity /cíle projektu:

Projekt napomáhá dalšímu rozvoji jak dobrovolnictví jako fenoménu, tak i konkrétním dobrovolnickým organizacím, které jsou, nebo se stanou v roce 2022, našimi členy. Chceme je dále propojovat mezi sebou, prosíťovávat, chceme jim vytvářet vhodné podmínky pro jejich růst, zdokonalování a profesionalizaci. Chceme ukázat široké veřejnosti, že jsou tu s námi nejen tyto veřejně prospěšné organizace, ale i jednotliví dobrovolníci, na kterých mnoho důležitého stojí i padá, jak v roce 2021 ukázaly události Tornádo na Moravě, světová pandemie Covid-19 a lokální bleskové povodně ve Šluknovském výběžku a na Děčínsku. Chceme ukázat organizacím i dobrovolníkům, jak moc jsou klíčoví pro fungování demokratické občanské a organizované společnosti a jak moc si jich jako společnost vážíme. Chceme být rovnocenný partner pro komunikaci se zahraničními dobrovolnickými organizacemi a spolky; jsme aktivním hlasem dobrovolnictví zemí bývalého východního bloku v evropském dobrovolnictví VOLONTEUROPE. Chceme v zahraničí dobře reprezentovat Českou Republiku a české dobrovolnictví. Neustále rozšiřujeme portfolio našich činností tak, abychom reagovali na aktuální výzvy, například blížící se předsednictví Česka v Evropské unii v triádě Francie-Česko- Švédsko.


Identifikace projektu

Posilování kapacit Národní asociace dobrovolnictví v roce 2021 (ukončeno)

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Úřad vlády ČR
Popis projektu a jeho stručný obsah:

Hlavní aktivity /cíle projektu:

Hlavním cílem projektu Dobrovolnictví a občanská společnost 2021 je rozvoj, zviditelnění a profesionalizace dobrovolnictví v Česku. Projekt nabízí širokou škálu aktivit, typů podpory a služeb pro členskou základnu, směřuje také k jejímu dalšímu rozšiřování (např. i o nové cílové skupiny), sdílení dobré praxe, zároveň cílí na osvětu v rámci široké veřejnosti i rozvoj a profesionalizaci samotné síťové organizace.

Díky projektu bude podpořena celostátní  mezioborová  síť  nestátních neziskových organizací, dojde k posílení její kompetentnosti, kvalifikovanosti a legitimity,  aby mohla efektivně zastupovat zájmy  svých  členů  navenek  a přispívat ke  zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO.

V rámci projektu nabídneme aktivity, které posilují a rozvíjí:

a) celostátní a mezioborový princip fungování SNNO
b) celou škálu činností a aktivit určenou členským a dalším NNO (členská shromáždění, supervize, možnost stáží a další),
c) zastupování zájmů členských NNO (lobbing na významných místech)
d) spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO (např. vyjednávání s Ministerstvem Vnitra ČR),
e) osvětovou činnost, která bude zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o činnosti a významu NNO, zejména pak tématu dobrovolnictví (např. Dny otevřených dveří, propagace dobrovolnictví na sociálních sítích aj.).


Identifikace projektu

Posilování kapacit Národní asociace dobrovolnictví v roce 2020 (ukončeno)

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Úřad vlády ČR
Popis projektu a jeho stručný obsah:

Hlavní aktivity /cíle projektu:

Ustálení role asociace jako Národní asociace dobrovolnictví

V rámci projektu se ustálí nová role Asociace jako Národní asociace dobrovolnictví, která bude v souladu s koncepcí dobrovolnictví ČR spojnicí mezi Radou dobrovolnictví v gesci MV ČR a jednotlivými dobrovolnickými organizacemi ČR.

Asociace vytvoří a bude obstarávat masivní, regionálně strukturovanou síť dobrovolnických center. Tato síť propojí neziskové organizace působící v různých geografických a tematických oblastech s různým druhem dobrovolnických programů.

  • Profesionalizace řízení a správy sítě (Chceme mít zajištěnou personální agendu sítě, udržet kanceláře asociace, mít dobře nastavenou komunikaci mezi členy výboru, pracovníky a dobrovolníky.)
  • Rozšíření dobrovolnické sítě (Rozšíříme sít o nejméně 5 - 6 nových členů - půjde o krajská dobrovolnická centra nebo o dobrovolnická centra, která budou usilovat o rozšíření své působnosti).
  • S cílem zintenzivnit spolupráci na regionální úrovni uspořádáme 4 regionální konference/setkání.
  • Členským organizacím nabídneme konzultační podporu, supervize, audity.
  • Díky celé řadě komunikačních nástrojů udržíme pravidelnou a důležitou komunikaci se členy.
  • Prioritním cílem je také propagace a rozvoj dobrovolnictví ČR a zintenzivnění spolupráce NNO s veřejnou správou.

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249

Projekt PADMÉ byl ukončen

Evropský sociální fond - zaměstnanost

Projekt PADMÉ realizovala Asociace mentoringových dobrovolnických programů od 1.11.2016 do 31.10.2018 za finanční podpory ESF v rámci OP Zaměstnanost (MPSV ČR).   

V rámci projektu jsme vytvořili (po technické a personální stránce) metodické centrum Asociace dobrovolnických programů. Vzniklo prostředí pro sdílení informací a setkávání, pro vzdělávání a získávání nové kvalifikace členů, pro jejich systematickou metodickou podporu, pro rozšiřování členské základny a její odborný růst (audity a jejich evaluace). Došlo k všestranné profesionalizaci Asociace, která ji posunula na vyšší úroveň, což se i formálně projevilo v závěru projektu. Asociace se změnila na Národní asociaci dobrovolnictví, která bude vytvářet síť plně funkčních krajských center podporujících dobrovolnictví v daných regionech. K tomuto masivnímu síťování na profesionální úrovni projekt PADME výrazně dopomohl. 

V rámci projektu proběhly 4 náborové minikonference (Pardubice, 27.4.2017, Karlovy Vary, 2.10.2017,  Horní Benešov, 7.10.2017, Kynšperk,  12.3.2018). Asociace se rozrostla o 3 nové členy (Instand Karlovy Vary, Dobro volně Štětí, Spolek nad Ploučnicí). Tyto organizace získaly systematickou konzultační podporu pro zavádění programu Pět P (KA2).  Asociace realizovala   prezentační konferenci ( 20. – 21.6.2018, Liberec),  vytvořila své webové stránky  (www.admp.cz), napsala  20 zpráv a  článků, vznikl FB účet (KA3). Proběhlo 12 auditů členských organizací a byl vytvořen a publikován Manuál dobrovolnického mentoringového programu Pět P (KA4). Uskutečnily  se 2 běhy vzdělávacího programu Management dobrovolnictví II (Sloup v Čechách 20.-22.11.2017, Praha 11.-13.6.2018), dalších 5 školících dnů (Sedlec, 24.-25.11.2016, Praha, 23.5.2017, Praha, 12-13.4.2018) bylo věnováno genger problematice v dobrovolnictví, implementaci programu Pět P, přípravě na audit, metodám vyhodnocování činnosti organizací atd.  Dílčí bloková školení probíhala v rámci 4 členských setkání. 19 účastnic projektu přesáhlo bagatelní podporu, 17 úspěšně složilo kvalifikační zkoušku Koordinátor dobrovolníků akreditovanou MŠMT a získalo  tak novou kvalifikaci (KA5). Byl vytvořen online systém sběru a vyhodnocení získaných dat z auditů organizací, byla zpracovaná a publikována závěrečná zpráva Kvalita mentoringového programu Pět P v ČR, Mentoring – o to jde!(KA 6).