Evropská unie

ADMP

Projekt Posilování kapacit

Projekt Posilování kapacit

Identifikace projektu

Registrační číslo: registrační číslo 26678/2017

Posilování kapacit Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Úřad vlády ČR

Cíl projektu

Cílem projektu je pokračovat v profesionalizaci a budování kapacit organizace.

Vytvořit silnou střešní organizaci, která má potenciál působit na celonárodní úrovni, napříč neziskovým sektorem. Vytvořit dostatečné a udržitelné lidské a materiální zdroje pro to, aby mohla v dostatečné míře zastupovat zájmy svých členů, rozšiřovat se, řídit a zprostředkovávat vnitřní komunikační procesy, vzdělávání svých členů i výměnu a sdílení zkušeností na národní i mezinárodní úrovni.

Aktivity projektu:

A1 – Posílení managementu organizace

 • rozšíření pracovního úvazku koordinátora
 • intenzivní zapojení dobrovolníků do práce asociace
 • pravidelné propojování vedení Asociace s členskými organizacemi c místě jejich působení (výjezdní zasedání do regionů)

A2 -  Profesionalizace a rozšíření podpory pro členy Asociace a rozšíření Asociace o nové členy

 • rozšíření Asociace o další nové členy
 • zajištění právního a dalšího odborného poradenství, zaškolení nových členů a supervize pro nové a stávající členy
 • zajištění pravidelné evaluace činnosti Asociace na webu ADMP

A3 - zavedení nových komunikačních nástrojů Asociace

 • vydání 2 čísel Zpravodaje
 • vydání Adresáře členů  
 • vytvoření nástroje pro interní komunikaci – 4x ročně rozesílka  direct mailu
 • vytvoření on-line systému  sběru a vyhodnocení dat z evaluačního procesu

A4  - Lobbing na podporu dobrovolnických programů

 • pořádání kulatých stolů, workshopů a minikonferencí v krajích
 • lobbování za zviditelnění dobrovolnických programů

A5 - Vytvořit podmínky pro udržitelné fungování Asociace

 • Vytvoření dalších navazujících projektů, které pomohou udržet a dále rozvíjet aktivity Asociace