Evropská unie

ADMP

Nyní realizujeme dva projekty

Nyní realizujeme dva projekty

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010897

PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S.

Podporovatel projektu: Projekt je realizován za finanční podpory EU.

EU

Popis projektu

Projekt zajistí vzdělávání pro členské organizace Národní asociace dobrovolnictví, z.s. Jeho hlavním cílem je posílení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků organizací sdružených v asociaci, včetně posílení postavení starších pracovníků na trhu práce. Dojde ke zvýšení míry odbornosti pracovníků organizací působících v oblasti dobrovolnictví s dopady v celé ČR.
Proškoleno bude 75 osob s vyšší než bagatelní podporou. Realizace projektu byla zahájena od 1. 9. 2019 a projekt bude realizován po dobu 30 měsíců.

Cíl projektu

Zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projektem chceme formou vzdělávání zaměstnanců členských organizací sdružených v síti Národní asociace dobrovolnictví, z.s. zvýšit odbornost pracovníků managementu a koordinátorů dobrovolnictví, zvýšit tak odborné kompetence stávajících i nových členů v síti (respektive jejich zaměstnanců), podpořit adaptabilitu starších pracovníků na trhu práce a odborně podpořit vedoucí, koordinující a řídící pracovníky.

Specifické cíle
  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků