Evropská unie

ADMP

Nyní realizujeme dva projekty

Nyní realizujeme dva projekty

Identifikace projektu

Posilování kapacit Národní asociace dobrovolnictví v roce 2020

Podporovatel projektu: Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR a Radou vlády pro nestátní neziskové organizace

Úřad vlády ČR

Popis projektu a jeho stručný obsah:

Hlavní aktivity /cíle projektu:

Ustálení role asociace jako Národní asociace dobrovolnictví

V rámci projektu se ustálí nová role Asociace jako Národní asociace dobrovolnictví, která bude v souladu s koncepcí dobrovolnictví ČR spojnicí mezi Radou dobrovolnictví v gesci MV ČR a jednotlivými dobrovolnickými organizacemi ČR.

Hlavní cíle Národní asociace dobrovolnictví:

 • zajistit kvalitu práce a profesionalizaci managementu dobrovolnických organizací,
 • být garantem kvality dobrovolnictví ČR (v rozsahu Národní asociace),
 • být partnerem veřejné správy na všech úrovních,
 • propagovat dobrovolnictví u veřejnosti.

Asociace vytvoří a bude obstarávat masivní, regionálně strukturovanou síť dobrovolnických center. Tato síť propojí neziskové organizace působící v různých geografických a tematických oblastech s různým druhem dobrovolnických programů.

 • Profesionalizace řízení a správy sítě (Chceme mít zajištěnou personální agendu sítě, udržet kanceláře asociace, mít dobře nastavenou komunikaci mezi členy výboru, pracovníky a dobrovolníky.)
 • Rozšíření dobrovolnické sítě (Rozšíříme sít o nejméně 5 - 6 nových členů - půjde o krajská dobrovolnická centra nebo o dobrovolnická centra, která budou usilovat o rozšíření své působnosti).
 • S cílem zintenzivnit spolupráci na regionální úrovni uspořádáme 4 regionální konference/setkání.
 • Členským organizacím nabídneme konzultační podporu, supervize, audity.
 • Díky celé řadě komunikačních nástrojů udržíme pravidelnou a důležitou komunikaci se členy.
 • Prioritním cílem je také propagace a rozvoj dobrovolnictví ČR a zintenzivnění spolupráce NNO s veřejnou správou.

---

Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010897

PODPORA KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V NÁRODNÍ ASOCIACI DOBROVOLNICTVÍ Z.S.

Podporovatel projektu: Projekt je realizován za finanční podpory EU.

EU

Popis projektu

Projekt zajistí vzdělávání pro členské organizace Národní asociace dobrovolnictví, z.s. Jeho hlavním cílem je posílení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků organizací sdružených v asociaci, včetně posílení postavení starších pracovníků na trhu práce. Dojde ke zvýšení míry odbornosti pracovníků organizací působících v oblasti dobrovolnictví s dopady v celé ČR.
Proškoleno bude 75 osob s vyšší než bagatelní podporou. Realizace projektu byla zahájena od 1. 9. 2019 a projekt bude realizován po dobu 30 měsíců.

Cíl projektu

Zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Projektem chceme formou vzdělávání zaměstnanců členských organizací sdružených v síti Národní asociace dobrovolnictví, z.s. zvýšit odbornost pracovníků managementu a koordinátorů dobrovolnictví, zvýšit tak odborné kompetence stávajících i nových členů v síti (respektive jejich zaměstnanců), podpořit adaptabilitu starších pracovníků na trhu práce a odborně podpořit vedoucí, koordinující a řídící pracovníky.

Specifické cíle
 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků