Evropská unie

ADMP

Jak fuguje program Pět P?

Jak fuguje program Pět P?

Program Pět P má pobočky v celé České republice. 

Každá pobočka je samostatnou organizací. Většinou se jedná o nestátní neziskové organizace, fakulty vysokých škol či pedagogicko psychologické poradny.

Na realizaci programu se kromě dobrovolníků podílejí i profesionálové -  tzv. koordinátoři a supervizoři. Vzhledem k náročnosti a specifičnosti programu není možné, aby se na realizaci projektu na pozici koordinátora a supervizora podíleli dobrovolníci. V roce 2016 se na programu podílely více než tři desítky profesionálů a byly do něj zapojeny stovky dobrovolníků. To znamená, že okolo 250 dětí z České republiky mělo svého mentora.

Koordinátor je stálým pracovníkem regionálního centra, zajišťuje chod celého programu (nábor a příprava dobrovolníků, výběr dětí, práce s rodinami, propagace atd.). Koordinátoři prochází minimálně jedním třídenním výcvikem pro koordinátory dobrovolníků a měl by mít sociálně zaměřené vzdělání a několikaletou praxe v sociální oblasti či v práci s dětmi. Koordinátor všestranně pomáhá dětem, dobrovolníkům i rodičům a nabízí jim potřebnou podporu.

Supervizor je odborník s psychologickým vzděláním v oblasti práce s rodinami a dětmi. Zajišťuje pravidelná skupinová supervizní setkání s dobrovolníky a v případě problémů nabízí individuální schůzky rodičům, dětem a dobrovolníkům

Péče o dobrovolníky

Program Pět P je založen na individuální práci s dětmi, která je často velmi náročná. Proto je potřeba do programu vybrat zodpovědné dobrovolníky a poskytnout jim pro jejich práci kvalitní zázemí.  Z toho důvodu byla zpracována závazná metodika, která obsahuje návody, jak správně dobrovolníky získávat a školit. Školení dobrovolníků je třídenní a zajišťuje ho odborný tým profesionálů. Dobrovolníci pak navíc v průběhu realizace programu docházejí na pravidelné supervize s psychologem, který jim pomáhí řešit případné problémy, které se ve vztahu s dítětem mohou objevit.

Kromě pravidelných indiviudálních schůzek s dobrovolníky, které se konají vždy jednou týdně, jsou v některých centrech dětem nabízeny i další aktivity:

Letní tábory

Na tábory programu Pět P jezdí v převážné míře děti, které se z různých důvodů nemohou účastnit běžně nabízených letních táborů. Proto jsou tyto tábory vzhledem ke specifickým potřebám těchto dětí velmi náročné na přípravu a realizaci.

Volnočasové tématicky zaměřené akce pro děti

Řada center pořádá společné volnočasové aktivity, které jsou otevřeny nejen dětem zapojeným do programu Pět P. Zaměření těchto aktivit bývá rozmanité. Jedná se například o tvořivé dílny (keramika, arteterapie), víkendové pobyty, mikulášské, velikonoční a vánoční besídky a jiné.

Děti mají na podobných akcích možnost seznámit se s ostatními a poznat, jak se pracuje ve skupině.

V průběhu roku 2016 proběhlo v rámci programu Pět P téměř 50 takových aktivit.