Evropská unie

ADMP

Jak rozumíme mentoringu?

Jak rozumíme mentoringu?

Podobně jako dobrovolnictví má i mentorinng jako fenomém velmi mnoho různých definic a vymezení.

Pro fungování asociace nejčasteji používáme formulaci z české Wikipedie:

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení.

Dobrovolnické programy, se kterými spolupracujeme nebo uvažují o členství v asociaci používají i jiná vymezení a proto rádi nabízíme pro inspiraci další citace z dostupných zdrojů:

Slovník cizích slov:Pozitivní mentorování, kdy kompetentní a zkušená osoba poskytuje profesní i studijní a osobnostní podporu a oporu, poradenství, vedení, patronát, předávání vědomostí, znalostí, dovedností a zkušeností osobě služebně mladší s cílem usnadnit jí komplexní osobnostní, edukativní a profesní rozvoj.

Národní kontaktní centrum – gender a věda: Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství, které jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu.

Jde o velice efektivní a v zahraničí často využívaný nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, a to jak v akademické oblasti (na školách, ve vědě a výzkumu), tak i v komerční sféře a byznysu.

Vedle mentoringu zaměřeného na zaměstnance/kyně a jejich potenciální rozvoj a kariérní růst se mentoringové projekty soustřeďují především na studující na středních a vysokých školách a doktorandy/ky. Výjimkou nejsou ani programy zaměřené na žáky základních škol.

Mentoring - Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví: Mentor v mentorském vztahu...

  • rozvíjí s chráněncem vztah – tím, že mu poskytuje různé typy sociální opory, a tak naplňuje jeho potřeby, dokud se nerozvine oboustranná blízkost, empatie a důvěra. V této fázi mentorský vztah začíná dítěti přinášet dlouhodobé přínosy v osobnostním a emocionálním rozvoji, v mezilidských vztazích a sociální integraci, kognitivních schopnostech a dovednostech. Mechanismus poskytování sociální podpory pravděpodobně souvisí s rozvojem vztahu do fáze kvality.
  • vytváří specifické formy interakcí – ty se v mnoha aspektech blíží Feuersteinovým charakteristikám tzv. angažovaného dospělého (Málková, 2009). V práci tohoto autora o významu zprostředkovaného učení jsou defi novány konkrétní parametry chování dospělého v učebních a každodenních situacích, které jsou předpokladem efektivního učení a rozvoje osobnosti dítěte.

Co je to mentoring? podle projektu Klíče pro život:

Mentoring nebo tzv. mentorský vztah je jedním ze specifických způsobů dobrovolnictví, který v České republice zatím není příliš obvyklý.  Jedná se o individuální vztah mezi mladým dospívajícím člověkem (mentee) a člověkem dospělým (mentor), který se po určité období stává jeho jakýmsi patronem, průvodcem životem v období dospívání. Úkolem mentora je pomáhat dítěti nebo mladému dospívajícímu orientovat se ve společnosti a sociálních vztazích, asistuje mu při dosahování akademických, sociálních, profesních či osobních cílů.

Mentor rozvíjí předpoklady dítěte, vytváří příležitosti pro aktivity, které dítě těší, nabízí smysluplné činnosti, v jejichž rámci se může osobnost jeho svěřence rozvíjet. Mentor dítě nedoučuje ani nehlídá. Je mu starším kamarádem a mnohdy i pozitivním vzorem. Usiluje především o vytváření předpokladů a příležitostí pro budování oboustranně uspokojivého vztahu se svým dětským svěřencem. Tato forma mezilidského vztahu funguje jako přirozené vzájemné spojení dvou lidí v jakékoli fázi jejich života a je živoucí a přirozeně se rozvíjející. Vzájemná tolerance a zájem pak základním předpokladem emocionálního rozvoje dítěte.